Niniejszym informujemy, że Administratorem Danych Osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest:
Rodzinna Pasieka Surmaczów na Roztoczu Marian Surmacz.
Z administratorem danych można kontaktować się za pośrednictwem adresu email: pszczelidworek@wp.pl
lub pisemnie na następujący adres:
Rodzinna Pasieka Surmaczów na Roztoczu Marian Surmacz;
34 Gorajec-Zagroble
22-463 Radecznica
oraz telefonicznie 84 681 0322

Dane będą przetwarzane w celu:


Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy.

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora m.in. dostawcom usług IT, podmiotom przetwarzającym dane w celu windykacji należności – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w celu zawarcia i wykonywania umowy– przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych.

Dane kontaktowe wskazane są wyżej.

Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową na jej podstawie usługami jest dobrowolne,– bez podania danych osobowych, nie jest możliwe zawarcie umowy.

© 2014 Netcom